LOTARÍA DE NADAL

  

       O Grupo de Montaña "Pena Tallada" agasalla a cada socio e socia con 50 ctms.

de euro na Lotaría de Nadal no nº 38.162

ELECCIÓNS XUNTA DIRECTIVA

 

CALENDARIO ELECTORAL

 

Asemblea Xeral Extraordinaria: 18 de novembro

Publicación do Censo Electoral: 19 de novembro

Presentación de Candidaturas: do 27 de novembro a 11 de decembro

Proclamación de candidaturas: 12 de decembro

Impugnacións: 13 e 14 de decembro

Proclamación definitiva de candidaturas: 15 de decembro

Votacións: 23 de decembro

Proclamación da nova Xunta Directiva: 26 de decembro

 

Información sobre a Normativa Electoral

 

    Asemblea Xeral Extraordinaria do 18 de novembro que se celebrará no salón de actos da Escola de Música (entrada pola porta lateral, 1º andar) situada na rúa Clemente Martínez Pasarón as 20:00 en primeira convocatoria e as 20:30 en segunda convocatoria con os sguintes puntos a tratar:

 

   Lectura da acta anterior e aprobación se procede

   Acordo de convocatoria de eleccións á presidencia e xunta directiva

   Aprobación do regulamento e do calendario electoral

   Elección dos membros da Xunta Electoral Social

   Elección e nomeamento dos compoñentes da Mesa Electoral