Inscrición de Novos Socios e Socias

Nome e apelidos*
DNI*
Domicilio*
C.P.*
Poboación*
Provincia*
Data de Nacemento*
Email*
Teléfono*
Número de Conta*
Enviar

    De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, coa firma do presente documento da o seu consentimento para o tratamento dos datos persoais aportados nel. Estes serán incorporados ao ficheiro denominado “socios”, que se inscribirá (inscrito) no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos sendo responsable o Grupo de Montaña “Pena Tallada”. Os seus datos serán utilizados nas tarefas propias da xestión administrativa da asociación, así como para enviarlle información de outras actividades levadas a cabo pola asociación.

    Así mesmo consinte expresamente que Pena Tallada ceda os seus datos persoais, de forma confidencial, á compañía de seguros coa exclusiva finalidade de poder tramitar a contratación do seguro que dará cobertura ás actividades da asociación.

  Informámoslle que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición establecidos na Lei a través de correo ordinario especificando o seu nome, apelidos e D.N.I. na seguinte dirección: Grupo de Montaña Pena Tallada - Reme de Arriba 18,  27714 Ribadeo - Lugo.